Gwarancja

Gwarancja

Grupa DPS gwarantuje, iż wszystkie wyroby będące elementami składowymi sufitu, posiadające lub sprzedawane ze znakiem DPS są wolne od wad materiałowych oraz fabrycznych.

Na każdy sufit zakupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży DPS, także zamontowany przez Autoryzowanego Dealera – Instalatora udziela się 3 - letniej gwarancji liczonej od daty zamontowania sufitu, sprawowanej przez Autoryzowanego Dealera – Instalatora w jego siedzibie. Gwarancja powyższa dotyczy mechanicznej trwałości materiałów, ponadto udziela się 10 – letniej gwarancji dotyczącej trwałości barwy i kształtu zakupionego i zamontowanego sufitu. W ramach gwarancji, będą usuwane bezpłatnie wszelkie usterki pod warunkiem, że sufit eksploatowany jest zgodnie z nakazami i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi będącej integralną częścią niniejszej gwarancji.

Sufit zostaje dostarczony i zamontowany zgodnie z wymogami i zaleceniami inwestora – Użytkownika lub Projektanta. ( kolor / struktura / kształt ).

Autoryzowany Instalator jako jedyny może wykonać wszelkie prace towarzyszące wystrojowi sufitu DPS tj. montaż oświetlenia, kratek wentylacyjnych, anemostatów, żaluzji itp. Wykonanie tych prac przez osoby nieuprawnione wiąże się z utratą gwarancji. Gwarancji jedynie nie podlega wymiana żarówek, lecz musi być wykonana z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Należy unikać kontaktu sufitu z przedmiotami mogącymi spowodować jego mechaniczne uszkodzenie, w wypadku zaistnienia takiej sytuacji wszelkie reperacje i naprawy mogą być wykonane poza gwarancją. W przypadku samoistnego pęknięcia sufitu materiału zostanie wykonana naprawa w ramach gwarancji, a w sytuacji niemożności reperacji sufit zostanie wymieniony.

Po zamontowaniu, sufit DPS zostaje wyczyszczony oraz wypolerowany i nie wymaga dodatkowej konserwacji. Czyszczenie następuje w miarę potrzeb, sufit należy czyścić wodą z dodatkiem łagodnego środka odtłuszczającego (zalecany preparat DPS-PLAFONCLEAN), do tego celu trzeba użyć miękkiej ściereczki. Po zmyciu warstwy kurzu lub innego zabrudzenia sufit należy wytrzeć i wypolerować. Zaleca się aby czynności te wykonywane były przez Autoryzowanego - Instalatora. Sufity DPS zainstalowane w pomieszczeniach o wymogach szczególnej sterylności ( laboratoria, sale operacyjne itp. ) mogą być czyszczone z użyciem pary wodnej lub innych środków chemicznych, których dobór należy ustalić z DPS.

W wypadku powstania sporu co do przyczyny powstania uszkodzenia, a co za tym idzie sposobu jego usunięcia( w ramach gwarancji lub poza nią ), zostanie wykonana ekspertyza przez Grupę DPS – uprawnionej do dokonywania tego typu ekspertyz i wydawania opinii na ten temat.

Grupa DPS – życzy Państwu zadowolenia z użytkowania sufitu napinanego DPS.

Galeria TechNAP.pl

Prezentujemy kilka realizacji z wykorzystaniem technologii napinanych.